De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap op de Sint Bavoschool is op drie niveaus actief:

- Per locatie (deelraad Eemstraat en deelraad Reviusstraat)

- Per school (MR Bavoschool)

- Op stichtingsniveau (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Stichting Haarlem-Schoten) https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

Deze medezeggenschapsraden zijn offieciële overlegorganen van ouders en leerkrachten.

 

Onderwerpen voor de MR zijn:

Op stichtingsniveau zijn belangrijke onderwerpen zoals formatieplannen, integraal personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten.

Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de hele Sint Bavoschool hetzelfde zijn zoals op dit moment de schooltijden en het protocol gedrag/pesten.

De MR per locatie bespreekt de onderwijskundige visie van de locatie, de kwaliteit van het onderwijs, het 4-jaarlijks schoolplan en het bijbehorend jaarplan en de profilering van de locatie.

 

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een mailtje naar locatie Eemstraat naar mreem@sintbavoschool.nl en voor locatie Reviusstraat naar mrrevius@sintbavoschool.nl.  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vier leden ( twee ouders en twee leerkrachten ) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool die samen onder deze stichting vallen. Voor meer informatie over de GMR verwijs ik u door naar de website van onze stichting Haarlem-Schoten. https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

De MR van de Sint Bavoschool bestaat op dit moment uit acht leden (vier ouders en vier leerkrachten) afkomstig van locatie Eemstraat en Reviusstraat.

In het schooljaar 2019-2020 zijn dit:

 1. Nienke (ouder): , Robin (groep 7a)
 2. Vincent  (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep 3a)
 3. WaiJing (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda (leerkracht groep 7a, locatie Eem)
 5. Aukje van 't Nederend (ouder): Elise groep 8, locatie Revius
 6. Roger (leerkracht gym, beide locaties)
 7. Kathy de Haan( leerkracht groep 4a locatie Revius
 8. Marloes van Zadelhoff (ouder): Famke( groep 7), Evy (groep 5)

De deelraad bestaat voor de locatie Eem uit:

 1. Nienke (ouder):  Robin (groep 7a)
 2. Vincent (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep3a)
 3. WaiJing (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda (leerkracht groep 7a, locatie Eem)

De deelraad bestaat voor de locatie Revius uit:

 1. Marloes Zadelhoff (ouder) Famke (7) Evy (5)
 2. Aukje (ouder)  Elise (8)
 3. Roger Velu (leerkracht gym, beide locaties)
 4. Kathy  (leerkracht groep 4 locatie Revius)

De deelraden kunnen worden ondersteund door ouders die over specifieke onderwerpen meedenken in een MR-commissie.

Foto's van de MR-leden zijn te vinden in school op de prikborden in de hal.

Via deze link vindt u het organogram van de medezeggenschap op de Sint Bavoschool schooljaar 2018-2019.

De DMR heeft ook een eigen emailadres, dmrrevius@sintbavoschool.nl

Regelementen MR

De juridische basis voor de MR van de Bavoschool vindt u in het medezeggenschapsregelement.

Hetzelfde document voor de deelraden Eem en Revius vindt u in het medezeggenschapsregelement deelraden.

De werkwijze van de MR Bavoschool en de deelraden Eem en Revius vindt u in het huishoudelijk regelement.

 

Vergaderdata

9 december 2019  GMR/DMR Timorstraat  19.00 uur

11 februari 2020  GMR/DMR Reviusstraat 19.00 uur

11 mei 2020 GMR/DMR Junoplantsoen 18.30 uur

10 juni 2020 GMR/DMR Eemstraat 19.00 uur

Notulen en jaarverslagen zijn op te vragen bij de directie van de school.