De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap op de Sint Bavoschool is op drie niveaus actief:

- Per locatie (deelraad Eemstraat en deelraad Reviusstraat)

- Per school (MR Bavoschool)

- Op stichtingsniveau (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Stichting Haarlem-Schoten) https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

Deze medezeggenschapsraden zijn officiële overlegorganen van ouders en leerkrachten.

 

Onderwerpen voor de MR zijn:

Op stichtingsniveau zijn belangrijke onderwerpen zoals formatieplannen, integraal personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten.

Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de hele Sint Bavoschool hetzelfde zijn zoals de werktijdenregeling en het vakantierooster.

De MR per locatie bespreekt de onderwijskundige visie van de locatie, de kwaliteit van het onderwijs, het 4-jaarlijks schoolplan en het bijbehorend jaarplan en de profilering van de locatie.

 

Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een mailtje naar locatie Eemstraat naar dmr-eem@sintbavoschool.nl en voor locatie Reviusstraat naar dmr-reef@sintbavoschool.nl .  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vier leden ( twee ouders en twee leerkrachten ) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool die samen onder deze stichting vallen. Voor meer informatie over de GMR verwijs ik u door naar de website van onze stichting Haarlem-Schoten. https://www.haarlemschoten.nl/gmr-/

De MR van de Sint Bavoschool bestaat op dit moment uit acht leden (vier ouders en vier leerkrachten) afkomstig van locatie Eemstraat en Reviusstraat.

In het schooljaar 2019-2020 zijn dit:

 1. Nienke (ouder): , Robin (groep 7a)
 2. Vincent  (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep 3a)
 3. WaiJing (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda (leerkracht groep 7a, locatie Eem)
 5. Aukje van 't Nederend (ouder): Elise groep 8, locatie Revius
 6. Roger (leerkracht gym, beide locaties)
 7. Kathy de Haan( leerkracht groep 4a locatie Revius
 8. Marloes van Zadelhoff (ouder): Famke( groep 7), Evy (groep 5)

De deelraad bestaat voor de locatie Eem uit:

 1. Nienke (ouder):  Robin (groep 7a)
 2. Vincent (ouder): Bjorn (groep 5a), Lars (groep3a)
 3. WaiJing (leerkracht groep 1/2b, locatie Eem)
 4. Linda (leerkracht groep 7a, locatie Eem)

De deelraad bestaat voor de locatie Revius uit:

 1. Marloes Zadelhoff (ouder) Famke (7) Evy (5)
 2. Aukje (ouder)  Elise (8)
 3. Roger Velu (leerkracht gym, beide locaties)
 4. Kathy  (leerkracht groep 4 locatie Revius)

De deelraden kunnen worden ondersteund door ouders die over specifieke onderwerpen meedenken in een MR-commissie.

Foto's van de MR-leden zijn te vinden in school op de prikborden in de hal.

Via deze link vindt u het organogram van de medezeggenschap op de Sint Bavoschool schooljaar 2018-2019.

De DMR heeft ook een eigen emailadres, dmrrevius@sintbavoschool.nl

Regelementen MR

De juridische basis voor de MR van de Bavoschool vindt u in het medezeggenschapsregelement.

Hetzelfde document voor de deelraden Eem en Revius vindt u in het medezeggenschapsregelement deelraden.

De werkwijze van de MR Bavoschool en de deelraden Eem en Revius vindt u in het huishoudelijk regelement.

 

Vergaderdata

9 december 2019  GMR/DMR Timorstraat  19.00 uur

11 februari 2020  GMR/DMR Reviusstraat 19.00 uur

11 mei 2020 GMR/DMR Junoplantsoen 18.30 uur

10 juni 2020 GMR/DMR Eemstraat 19.00 uur

Notulen en jaarverslagen zijn op te vragen bij de directie van de school.